Photos


     Ashtanga 1st series                       Samasthiti
                           Utitha hasta padangustasana
 
                                                        Navasana                                                     Marichyasana A
 
                                                       


     Acroyoga


    Zorbasanas    :)                                           Piedrasana (камъкасана)                    
                                                             Bañasana
                                                             Shamandurasana a.k.a. Upavishta Konasana B